โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
112 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 0 4484 7352
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

  สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนตราประจำโรงเรียน Ø ประกอบด้วยคบเพลิง วงกลมล้อมรอบตัวอักษร      พยัญชนะก.และรวงข้าว

อักษรย่อของโรงเรียน Ø ..

สีประจำโรงเรียน Ø เขียว เหลือง    

ธงประจำโรงเรียน Ø พื้นสองสี ส่วนบนสีเขียว ส่วนล่างสีเหลือง