โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
112 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 0 4484 7352
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา /อัตลักณ์ / เอกลักณ์ / คำขวัญ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ :  โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุธศักราช 2551 มีคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพดี มีร่างกายแข็งแรงโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

ปรัชญา : ผู้มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบย่อมพัฒนาตนเองและผู้อื่นให้ประสบ

ความสำเร็จสันติสุขอัตลักณ์/เอกลักณ์
เอกลักณ์    :   แบตมินตัน
อัตลักณ์     :   สุขภาพดี

คำขวัญ
คำขวัญ       :   วินัย  วิชา  สามัคคี