ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
   
      เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

     เนื้อร้อง : ทำนอง   นายพงศา  งามละเมียด

          เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม  สง่าสมสถาบันเกรียงไกร
มาเถิดมา รักษาเกียรติไว้  ไม่ยอมให้ใครเข้ามาย่ำยี
เกษตรสมบูรณ์นามนี้ประเทือง   สีเขียวเหลืองหัวใจน้องพี่
มาเถิดมา รักษาความดี  รักสามัคคีให้เราเจริญ
      วินัย วิชา สามัคคี                           คำขวัญนี้พวกเราน้องพี่ยึดถือ
เป็นแนวทางสร้างตนให้คนร่ำลือ             ว่าลูกเกษตรนี้หรือ ชื่อเกริกไกร
            วิริเยน ทุกฺขมจเจติ                               คติธรรมนี้ฝังในดวงใจ
              ทุกโมงยามสร้างความเพียรไว้                 ทุกข์ที่ฝังใจมลายไปสิ้น