โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
229 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 044 869 629
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อ - ข้อมูลโรงเรียน
ติดต่อ - ข้อมูลโรงเรียน

ที่ตั้ง ขนาด

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 112 หมู่ 7  ถนนเกษตร บ้านกลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ 

(044) 847352 โทรสาร (044)847352

  E-mail : ksschool@windowslive.com  

เว็ปไซด์ : http://www.kasetwit.ac.th 

พื้นที่ทั้งหมด 59 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา

อาณาเขต

      ทิศเหนือ (ติดเขตที่ดินของนายวิชัย และนายลอย บุราณ )

ทิศตะวันออก (ติดเขตที่ดินของนายตาน หาญแท้)

ทิศใต้ (ติดเขตถนนเกษตรบ้านกลาง)

ทิศตะวันตก (ติดเขตที่ดินของนายประเทือง สวัสดิ์ศรี)