ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา /อัตลักณ์ / เอกลักณ์ / คำขวัญ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ :  โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให้เป็นพลเมืองดี รองรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมกีฬานันทนาการ มีความภูมิใจในความเป็นไทย เป็นสถานศึกษาพอเพียงและจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ปรัชญา : ผู้มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบย่อมพัฒนาตนเองและผู้อื่นให้ประสบ

ความสำเร็จสันติสุข


 

อัตลักณ์/เอกลักณ์
เอกลักณ์    :   กีฬา
อัตลักณ์     :   เป็นพลเมืองที่ดี ภูมิใจในความเป็นไทย โดดเด่นด้านกีฬา
 

คำขวัญ
คำขวัญ       :   วินัย  วิชา  สามัคคี