ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตรงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นคนเก่ง  คนดี  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และนิยมความเป็นไทย

3. พัฒนาและจัดให้มีสื่อเทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

4. พัฒนาครูให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

5. ส่งเสริมให้บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

6. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการจัดการศึกษา


          เป้าประสงค์


1.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเต็มตามศักยภาพ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

2.  โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

3.   ครูทุกคมมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  และได้รับการยอมรับจากชุมชน

4.   ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

5.   ครูและนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

6.    โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ