ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ม.ต้น
 ชาย 437
 หญิง 508
 รวม 945

 ม.ปลาย
  ชาย 261 
 หญิง 398 
  รวม 659

 รวมทั้งหมด

 1,604