ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ส.ต.สมบัติ แสนทวี
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครูใหญ่ (กศ.บ)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ค. 2517 - 31 พ.ค. 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศา งามละเมียด
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ (กศ.บ,กศ.ม)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2520 - 1 มิ.ย. 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายประชา ชาตยานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ (กศ.บ) , ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 มิ.ย. 2525 - 28 มี.ค. 2528 อาจารย์ใหญ่
ชื่อ-นามสกุล : นายสุบิน มุขแจ้ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน (ปช.ม,กศบ.Grad.Di.Ed)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ค. 2529 - 5 พ.ย. 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายโกมล เศรษฐชวาลวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน (กศ.บ)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ก.พ. 2532 - 3 พ.ย. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ โสภาวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน (กศ.บ)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พ.ย. 2535 - 27 ม.ค. 2541
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติกาญจน์ เลาะหะนาคีวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน (ค.บ.,ศษม.)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 ม.ค. 2541 - 17 มิ.ย. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพร เริงชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน (กศ.บ , ศษม.)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 มิ.ย. 2542 - 22 ม.ค. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายเพชร เหมือนพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน (กศ.บ. , ศษ.ม.)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ม.ค. 2544 - 29 พ.ย. 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายอนงค์ พรหมเมตตา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน (กศ.บ - คอม.)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธ.ค. 2545 - 25 ธ.ค. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน (ค.บ. , ศษ.ม.)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ธ.ค. 2551 - 1 พ.ย. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา เพียพิมเพิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน (กศ.บ)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พ.ย. 2554 - 14 ก.พ. 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศักดิ์ ลากะสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน (กศ.บ)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ก.พ. 2557 - 30 ก.ย. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรัตน์ ธรรมประกอบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2557- 30 ก.ย.2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิชา ดิเรกโภค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา (กศ.ม.)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายสงวน มาตกำจร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน (ศษ.ม.)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน