ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
We are The Champions : KS.Futsal Club (อ่าน 305) 21 ก.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (อ่าน 324) 09 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม เรื่อง แจ้งกำหนดการวันมอบตัวและวันเปิดภาคเรียน (อ่าน 911) 29 เม.ย. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางจิตรลดา เชยชม (อ่าน 40) 07 เม.ย. 63
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระบบออนไลน์ (อ่าน 6112) 20 มี.ค. 63
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (อ่าน 1346) 19 ก.พ. 63
รายงานการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาแฮนด์บอล เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมเอกลักษณ์ข (อ่าน 603) 16 ก.พ. 63
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเป็นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอัน (อ่าน 633) 16 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม (อ่าน 1112) 07 พ.ย. 62
กำหนดการแจ้งปิดภาคเรียนและเปิดภาคเรียน (อ่าน 1152) 08 ต.ค. 62
งานมุทิตาจิต เนื่องในงานเกษียนอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 550) 09 ก.ย. 62
เผยแพร่ผลงานวิจัย นางสาวสุวิมล ประโพธิ์ศรี (อ่าน 79) 18 ก.พ. 62
เผยแพร่ผลงานวิจัย นางสาวอัมรินทร์ เกื้อหนุน (อ่าน 78) 18 ก.พ. 62
เปลี่ยนเบอร์ติดต่อ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม (อ่าน 862) 31 ม.ค. 62
สืบค้นตารางเรียน ตารางสอน (อ่าน 3336) 30 ต.ค. 61
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom ประกอบการใช้สื่อ So (อ่าน 1065) 06 ส.ค. 61
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษ (อ่าน 1160) 01 ก.ค. 61
รายงานการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่สำคัญในประเทศไทย (อ่าน 1178) 22 มี.ค. 61
การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพโดยใช้กิจกรรมค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี สายสมร คงโนน (อ่าน 1162) 03 ก.ย. 60
การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม (อ่าน 1520) 03 ก.ย. 60
การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม และทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยแนวทางการปลูกฝังจริยธรรม รายวิชาหน้าที่พลเมือ (อ่าน 1236) 03 ก.ย. 60
ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประกอบธุรกิจขนาด (อ่าน 1475) 03 ก.ย. 60
รูปแบบการนิเทศ๔.๐เพื่อยกระดับคุณภาพการประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหันวิทยาวิทยาคม สังกัดองค์การ (อ่าน 1397) 03 ก.ย. 60
แนวปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนบ้านหันวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหว (อ่าน 1384) 03 ก.ย. 60
ผลการใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ครูรุ่งลาวรรณ เฉยฉิว (อ่าน 1292) 23 ส.ค. 60
ประกาศโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม (อ่าน 1317) 02 พ.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้ (อ่าน 1115) 02 พ.ค. 60
เชิญร่วมงานพบปะสังสรรค์ 43 ปี ศรี ก.ส.2560 (อ่าน 1021) 26 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1364) 26 มี.ค. 60
การใช้บทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic (อ่าน 950) 04 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ พระพระจำสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (อ่าน 1085) 14 ธ.ค. 59
แบบเกียรติบัตร (อ่าน 4008) 30 มิ.ย. 59
การประกวดแข่งขัน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 1595) 24 มิ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโค (อ่าน 1248) 24 พ.ค. 59
เปิดเผยราคากลางหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช (อ่าน 1128) 24 พ.ค. 59
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานศิษย์เก่า (อ่าน 1326) 17 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี 59 (อ่าน 1339) 15 มี.ค. 59
เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยครูสุวารี บัวงาม (อ่าน 1236) 16 ก.พ. 59
โรงเรียนเกษตรสมบุรณ์ (อ่าน 1412) 13 ม.ค. 59
รายชื่อคณะครูประสานงาน คืนสู่เหย้า ๔๑ ปี ศรี ก.ส. (อ่าน 1860) 17 ก.พ. 58