ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาแฮนด์บอล เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมเอกลักษณ์ข

 
ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาแฮนด์บอล                  เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
                 จังหวัดชัยภูมิ
ผู้ประเมิน       นายสงวน  มาตกำจร  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียน        โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
                 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
ปีที่พิมพ์        2561

 
­­­­­­­­­
บทคัดย่อ
               
          การประเมินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมก่อนดำเนินงานตามโครงการ  2)  เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นที่มีผลต่อการดำเนินงานตามโครงการ  3) เพื่อประเมิน
กระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการ  4) เพื่อประเมินผลผลิตในการดำเนินงานตามโครงการ
โดยใช้  CIPP  Model  เป็นรูปแบบในการประเมิน  กลุ่มเป้าหมายที่ 1 เพื่อใช้ในการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาแฮนด์บอล  เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ปีการศึกษา  2561   แยกเป็นคณะกรรมการพัฒนาการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬาแฮนด์บอล จำนวน 10 คน ครูผู้สอนจำนวน  20  คน  นักเรียนจำนวน  100  คน และกลุ่มเป้าหมายที่ 2 เพื่อใช้สำหรับการประเมินพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬาแฮนด์บอล ที่เป็นนักกีฬาแฮนด์บอล  จำนวน 30  คน
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  จำนวน  15   ฉบับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ  t – dependent

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2563,00:00   อ่าน 602 ครั้ง