ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเป็นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอัน
บทคัดย่อ
 
               การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา  และความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของนักเรียนโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของนักเรียนโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของนักเรียนโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สำหรับวิธีดำเนินการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 5 ขั้นตอน คือ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักเรียน จำนวน 150 คน ครู 80 80 คน ผู้บริหาร 5 คน และกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ระยะที่ 3 ผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 40 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม(Cluster Random Sampling) และระยะที่ 4 ประเมินความพึงพอใจและปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม  2) แบบสัมภาษณ์
3) การสนทนากลุ่ม 4) การประชุมผู้เชี่ยวชาญ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
           ผลการวิจัยพบว่า
            1. สภาพปัจจุบัน  ปัญหา และความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ นักเรียน ครูและกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  ได้แก่ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
            2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของนักเรียนโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม มี 5 องค์ประกอบคือ 1) การรวมคน รวมพลัง 2) การร่วมคิดร่วมวางแผน 3) การร่วมทำ ร่วมปฏิบัติการ 4) การร่วมสรุปเป็นบทเรียน 5) การร่วมรับผลจากการกระทำและร่วมยกย่องเชิดชูผู้มีผลงาน
             3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม มีประสิทธิภาพสูง (ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 1.00
             4. ผลประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2563,00:00   อ่าน 632 ครั้ง