ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนปกติ
    1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
            ๑.๑ เป็นเด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2550  หรือจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
            ๑.๒ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน
            ๑.๓ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
            ๑.๔ มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติและบุคลิกภาพเหมาะสม
                               
   ๒. หลักฐานการสมัคร
            ๒.๑ ปพ.1 หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่กำลังศึกษาอยู่
                  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
            ๒.๒ ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
            ๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
            ๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ที่มีเลขประจำตัวของบิดาและมารดา)
 
   ๓. จำนวนนักเรียนที่รับรับสมัคร จำนวน ๔๐๐ คน ๑๐ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๔๐ คน
 
   ๔. วันรับสมัครนักเรียน
             รับสมัคร  วันที่  ๒๑ – ๒๕ มีนาคม  2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 
    ๕. สถานที่รับสมัคร
            ณ ห้องฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
 
    ๖. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
            ๖.๑ สอบคัดเลือก
                   วันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๓ (นำบัตรประจำตัวผู้สอบ บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน)
                   อาคาร ๑  โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

ตารางสอบคัดเลือก

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๕-๑๑.๔๕ น. ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ๑๔.๓๕ น.- ๑๕.๑๕ ๑๕.๓๐ น.- ๑๖.๐๐น.
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
๕๐ คะแนน ๕๐ คะแนน ๕๐ คะแนน ๕๐ คะแนน ๕๐ คะแนน
                        ๖.๒ ประกาศผลสอบคัดเลือก  
                  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  (ปิดประกาศหน้าห้องฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม)
            ๖.๓ รายงานตัว  
                  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  (ปิดประกาศหน้าห้องฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม)
             ๖.๔ มอบตัวนักเรียน
        วันที่ ๓  เมษายน ๒๕๖๓  หอประชุม  โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
 
๗. เอกสารการมอบตัว           
            ๗.1 สำเนา ปพ.1 พร้อมตัวจริง
             ๗.2 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
             ๗.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมตัวจริง  จำนวน 1 ฉบับ
             ๗.๔ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
             ๗.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
             ๗.๖ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ห้องเรียนปกติ
    1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
            ๑.๑ จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
            ๑.๒ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน
            ๑.๓ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
            ๑.๔ มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติและบุคลิกภาพเหมาะสม
                               
   ๒. หลักฐานการสมัคร
            ๒.๑ ปพ.1 หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่กำลังศึกษาอยู่
                  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
            ๒.๒ ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
            ๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
            ๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ที่มีเลขประจำตัวของบิดาและมารดา)
 
   ๓. จำนวนนักเรียนที่รับรับสมัคร จำนวน ๓๒๐ คน ๘ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๔๐ คน
            ๓.๑ แผนการเรียนวิทย์-คณิต              ๓ ห้องเรียน      จำนวน ๑๒๐ คน
            ๓.๒ แผนการเรียนภาษา-คณิต            ๒ ห้องเรียน      จำนวน ๘๐ คน
            ๓.๓ แผนการเรียนภาษา-สังคม           ๒ ห้องเรียน      จำนวน ๘๐ คน
            ๓.๔ แผนการเรียนอุตสาหกรรม           ๑ ห้องเรียน      จำนวน ๔๐ คน
 
   ๔. วันรับสมัครนักเรียน
             รับสมัครวันที่  ๒๑ – ๒๕ มีนาคม  2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 
    ๕. สถานที่รับสมัคร
            ณ ห้องฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
 
    ๖. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
            ๖.๑ สอบคัดเลือก
                   วันที่ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๓ (นำบัตรประจำตัวผู้สอบ บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน)
                   อาคาร ๑  โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม


ตารางสอบคัดเลือก

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๕-๑๑.๔๕ น. ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ๑๔.๓๕ น.- ๑๕.๑๕ ๑๕.๓๐ น.- ๑๖.๐๐น.
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
๕๐ คะแนน ๕๐ คะแนน ๕๐ คะแนน ๕๐ คะแนน ๕๐ คะแนน
           

            ๖.๒ ประกาศผลสอบคัดเลือก 
                  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  (ปิดประกาศหน้าห้องฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม)
            ๖.๓ รายงานตัว 
                  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  (ปิดประกาศหน้าห้องฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม)
             ๖.๔ มอบตัวนักเรียน
        วันที่ ๓  เมษายน ๒๕๖๓  หอประชุม  โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
 
๗. เอกสารการมอบตัว           
            ๗.1 สำเนา ปพ.1 พร้อมตัวจริง
             ๗.2 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
             ๗.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมตัวจริง  จำนวน 1 ฉบับ
             ๗.๔ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
             ๗.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
             ๗.๖ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2563,00:00   อ่าน 1345 ครั้ง