ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม เรื่อง แจ้งกำหนดการวันมอบตัวและวันเปิดภาคเรียน

1. วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

  - มอบตัวนักเรียนห้องปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น.

  - มอบตัวนักเรียนห้องปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 13.00 - 16.00 น.

  หลักฐานเอกสารในการมอบตัว

   1. ใบมอบตัว   ชุด

  2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1)   ชุด (นำฉบับจริงมาด้วย)

  3. สำเนาใบสูติบัตร   ชุด

  4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน   ชุด

  5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดาตามใบสูติบัตร   ชุด

  6. รูปถ่าย  1 {C}{C}1/2{C}  นิ้ว   2 รูป

  7. หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

  8.  ให้รับรองสำเนาถูกต้องและลงนาม ที่สำเนาเอกสารทุกฉบับ

  9. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน 2,050 บาท

  แนวปฏิบัติในการมอบตัวนักเรียน

  - อนุญาตให้เฉพาะผู้ปกครองนักเรียนเข้าพื้นที่ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอด
     การอยู่ในโรงเรียนทุกคน โดยเว้นระยะห่าง 1.5 ถึง 2 เมตร

  - ให้ผู้ปกครองวัดขนาด เสื้อนักเรียน กางเกงหรือกระโปรงนักเรียน เสื้อโปโล
     เสื้อกีฬา และกางเกงขายาว มาในวันมอบตัว โดยดูขนาดได้จากเสื้อผ้าเดิมของ
     นักเรียน
ที่ใส่ จะเพิ่มหรือลดขนาดตามขนาดตัวของนักเรียน

2.  วันที่ 1 มิถุนายน 2563

  - เตรียมความพร้อม ปรับความรู้พื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ,           2/1 , 3/1 , 4/1 , 5/1 และ 6/1 เวลา 9.00 ถึง 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน

3.  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

  - เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

  - ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

  - ลงทะเบียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6

  - รับตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>  https://drive.google.com/open?id=1pf094Ivtbny6mhlIgO-2YaHYsJXDqxS0

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2563,00:00   อ่าน 910 ครั้ง