โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
229 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 044 869 629
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อคณะครูประสานงาน คืนสู่เหย้า ๔๑ ปี ศรี ก.ส.

รายชื่อคณะครูประสานงาน คืนสู่เหย้า ๔๑ ปี ศรี ก.ส.

๑. นายพรประสิทธิ์  พรหมเมตตา ๐๘๙– ๙๔๒๑๔๑๕ ประธานกรรมการ
๒. นายองอาจ อุตมะแสงจันทร์ ๐๘๙-๗๒๒๙๒๑๖ ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
๓. นายอาคม  อุดมบัว ๐๘๓-๒๘๕๓๗๕๘ ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙
๔. นายสมพงษ์  ฦาชา ๐๘๔-๔๙๗๗๓๔๕     ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา   
๒๕๒๐
๕.  นางสาวสุพัตรา  แจ่มใส ๐๘๖-๒๕๙๘๖๑๒       ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                      ๒๕๒๑
๖.  นายไพฑูรย์  หินเมืองเก่า ๐๘๔-๘๒๖๗๙๖๑       ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                      ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓
๗.  นายสมาน  รังกลาง ๐๙๕-๖๐๙๗๒๕๘       ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                      ๒๕๒๔– ๒๕๒๕
๘.  นางจรินทร์ รักษาชนม์ ๐๙๕-๖๗๐๐๐๖๐ ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                            ๒๕๒๖ – ๒๕๒๗
๙.  นางเพ็ญประภา วงศ์เกษมศักดิ์ ๐๙๑-๘๖๒๐๙๒๒       ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                      ๒๕๒๘
๑๐.  นางสมใจ วีรดาวิญญู ๐๘๘-๓๖๔๑๐๘๐       ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                      ๒๕๒๙
๑๑.  นางจันทร์เพ็ญ อ่อนแล                       -                         ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                      ๒๕๓๐
๑๒.  นางอรุณศรี  ประยูรพันธ์ ๐๘๘-๐๘๓๐๐๒๙           ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
๑๓.  นายเรือยงยุทธ คำแพง ๐๘๕-๔๑๙๗๘๕๙ ๒๕๓๑- ๒๕๓๒
๑๔.  นายกิจดี เดชรพีกุล ๐๙๔-๒๗๖๖๓๔๒           ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
๑๕.  นางรัชฎาพร เดชรพีกุล ๐๘๙-๖๑๘๘๗๔๒       ๒๕๓๓
๑๖.  นางกัญญาภัทร   คูณสุวรรณ ๐๘๑-๒๖๖๖๔๙๖
๑๗.  นายถนอม อาจผักปัง ๐๘๕-๔๙๙๓๔๘๙         ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                        ๒๕๓๔
๑๘.  นายบุญส่วน  คลังระหัด ๐๘๗-๓๗๕๖๒๑๒         ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
๑๙.  นางพรทิพา สิติณาจักร ๐๘๘-๓๔๘๔๗๓๙         ๒๕๓๕
๒๐.  นางสาวชุลีกร ศรีสุธรรมศักดิ์ ๐๘๓-๓๖๔๙๐๑๔         ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                        ๒๕๓๖
๒๑. นายเฉลิมพงศ์  วีระชัยณรงค์ ๐๘๗-๔๖๐๑๓๓๘             ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
๒๒. นายอนุรักษ์  โสมทอง ๐๘๗-๖๕๕๓๐๒๐             ๒๕๓๗
๒๓. นายเอกรินทร์  ทองคำ ๐๘๗-๗๕๒๕๙๒๙           ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                        ๒๕๓๘
๒๔.  นายนิวัฒน์ จันทราษี ๐๙๕-๖๖๕๑๗๒๓               ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
๒๕.  นางประภากร สมอาจ ๐๘๙-๗๗๖๘๕๒๐               ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐
๒๖.  นายองอาจ บุญประมวล ๐๙๘-๒๔๙๕๖๔๖               ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
๒๗.  นางกองคุณ ศรีทิม ๐๘๙-๕๐๘๒๒๕๘             ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒
๒๘.  นายบัวเรียน คำนกขุ้ม ๐๘๖-๙๓๓๘๔๕๒               ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                            ๒๕๔๓
๒๙.  นางอุไรรักษ์  ธรรมประกอบ ๐๘๑-๐๕๙๓๐๑๙             ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                      ๒๕๔๔  และ  ๒๕๕๖
๓๐.  นายรังสันต์ โยศรีคุณ ๐๘๖-๘๗๙๙๖๗๔           ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
๓๑.  นายปัญจวิทย์ วิจิตรจันทร์ ๐๘๗-๓๗๕๙๖๕๙               ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖
๓๒.  นางสุภัค ดลประสิทธิ์ ๐๘๑-๗๑๑๑๐๕๕                ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                        ๒๕๔๗– ๒๕๔๘
๓๓.  นางสุวัจนี  อุตมะแสงจันทร์   ๐๘๔-๘๘๘๑๙๒๔ ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                    ๒๕๔๙
๓๔.  นางสาวกาญจนา มิ่งโอโล   ๐๘๒-๑๕๒๖๒๙๓             ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                      ๒๕๕๐
๓๕.  นางสาวณัฐดา รักษาชนม์       ๐๘๐-๑๖๙๔๐๘๔         ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
๓๖.  นางสาวเบญจมาพร  ฦาชา   ๐๘๙-๙๔๕๗๙๔๙         ๒๕๕๑
๓๗.  นางสาวสุวารี บัวงาม           ๐๘๙-๘๔๗๙๔๗๘           ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                        ๒๕๕๒
๓๘.  นายมานะ ชวนยิ้ม             ๐๘๕-๗๖๐๒๐๑๓                ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                    ๒๕๕๓
๓๙.  นางสายสมร คงโนนกอก       ๐๘๗-๘๗๐๐๐๙๖           ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                      ๒๕๕๔
๔๐.  นายปกป้อง เฮ้าประมงค์     ๐๙๓-๔๗๘๒๒๘๗           ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                  ๒๕๕๕


อัพเดทข้อมูลโดย นายธนิตย์  เต้หนองเป็ด กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2558,00:00   อ่าน 1322 ครั้ง