ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานศิษย์เก่า

คณะกรรมการฝ่ายประสานงานศิษย์เก่า

๑.  นายพรประสิทธิ์  พรหมเมตตา   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     ประธานกรรมการ

๒.  นายองอาจ  อุตมะแสงจันทร์     ครูชำนาญการพิเศษ                   รุ่นปีการศึกษา ๒๕๑๘

๓.  นายอาคม  อุดมบัว                      ครูชำนาญการพิเศษ                   รุ่นปีการศึกษา ๒๕๑๙

๔.  นายสมพงษ์  ฤาชา                      พนักงานขับรถยนต์                    รุ่นปีการศึกษา ๒๕๒๐    

๕.  นางสาวสุพัตรา  แจ่มใส              ครูชำนาญการพิเศษ                   รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๒๑

๖.  นายไพฑูรย์  หินเมืองเก่า            ครูชำนาญการพิเศษ       รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓

             ๗. นางสาวสุวารี บัวงาม                     ครูชำนาญการพิเศษ                   รุ่นปีการศึกษา ๒๕๒๔ 

              ๘.  นายสมาน  รังกลาง                     ครูชำนาญการพิเศษ                   รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๒๕

๙.  นางจรินทร์  รักษาชนม์                ครูชำนาญการพิเศษ         รุ่นปีการศึกษา ๒๕๒๖ – ๒๕๒๗

๑๐.  นางเพ็ญประภา  วงศ์เกษมศักดิ์     ครูชำนาญการพิเศษ    รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๒๘

๑๑.  นางสมใจ  วีรดาวิญญู             ครูชำนาญการพิเศษ             รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๒๙

๑๒.  นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนแล         ครูชำนาญการพิเศษ              รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๓๐

๑๓.  นางอรุณศรี  ประยูรพันธ์         ครูชำนาญการพิเศษ             รุ่นปีการศึกษา 

๑๔.  นายเรืองยุทธ  คำแพง            ครูชำนาญการพิเศษ              ๒๕๓๑- ๒๕๓๒

๑๕.  นายกิจดี  เดชรพีกุล                ครูชำนาญการพิเศษ             รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๓๓

๑๖.  นางรัชฎาพร  เดชรพีกุล           ครูชำนาญการพิเศษ                    

๑๗.  นางกัญญาภัทร  คูณสุวรรณ            ครู

๑๘.  นายถนอม  อาจผักปัง               ครูชำนาญการพิเศษ                     รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๓๔

๑๙.  นายบุญส่วน  คลังระหัด             ครูชำนาญการพิเศษ                     รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๓๕

๒๐.  นางพรทิพา  สิติณาจักร             ครูชำนาญการ                            

๒๑.  นางสาวชุลีกร  ศรีสุธรรมศักดิ์    ครูชำนาญการพิเศษ                     รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๓๖

๒๒. นางสาวณิชกานต์ ธิติมูล             ครูอัตราจ้าง                               

๒๓. นายเฉลิมพงศ์  วีระชัยณรงค์       ครูชำนาญการพิเศษ                     รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๓๗

๒๔. นายประสาน สมอาจ                     นักการภารโรง               

๒๕. นายเอกรินทร์  ทองคำ                  ครูชำนาญการ                             รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๓๘

๒๖.  นายนิวัฒน์  จันทราษี                    ครูชำนาญการ                              รุ่นปีการศึกษา 

๒๗.  นางประภากร  สมอาจ                   ครูชำนาญการพิเศษ                     ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐

๒๘. นายอนุรักษ์  โสมทอง                    พนักงานขับรถยนต์                     รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๔๑

๒๙.  นายองอาจ  บุญประมวล                ครูชำนาญการ                             รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๔๒

๓๐.  นางกองคุณ  ศรีทิม                          ครูชำนาญการ                

๓๑.  นายบัวเรียน  คำนกขุ้ม                     ครูชำนาญการ                           รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๔๓

๓๒.  นางอุไรรักษ์  ธรรมประกอบ ครูชำนาญการพิเศษ                             รุ่นปีการศึกษา 

              ๓๓. นางประภัสสร ฤาชา                        พนักงานจ้างตามภารกิจ               ๒๕๔๔  และ  ๒๕๕๖

      ๓๔.  นายปัญจวิทย์  วิจิตรจันทร์            พนักงานจ้างตามภารกิจ              รุ่นปีการศึกษา 

                                                                                                                        ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖

๓๕.  นายวรากร ธรรมประกอบ                ครูอัตราจ้าง                                รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๔๗

๓๖.  นางสุภัค  ดลประสิทธิ์                      ครูชำนาญการพิเศษ                 รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๔๘

              ๓๗.  นายพัชรวัฒน์ ศิริมงคลกุลฐิติพงศ์     ครู                                           

๓๘.  นางสุวัจนี  อุตมะแสงจันทร์             ครูชำนาญการพิเศษ               รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๔๙

๓๙.  นางสาวโสริยา ธรรมดารพ               พนักงานจ้างตามภารกิจ  

๔๐.  นางสาวกาญจนา  มิ่งโอโล             ครูอัตราจ้าง                              รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๕๐

๔๑.  นางสาวณัฐดา  รักษาชนม์               ครูอัตราจ้าง                            รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๕๑

๔๒.  นางสาวสุวารี  บัวงาม                      ครูชำนาญการพิเศษ               รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๕๒

๔๓.  นายมานะ  ชวนยิ้ม                         ครูชำนาญการพิเศษ                 รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๔๔.  นางบุปผา กุสุมาลย์                       ครูชำนาญการพิเศษ                    

๔๕.  นางสายสมร  คงโนนกอก             ครูชำนาญการพิเศษ                รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๕๔

๔๖.  นายปกป้อง  เฮ้าประมงค์               ครูชำนาญการพิเศษ                รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๕๕

๔๗. นางสาวสุจิรา เรียนทับ                    ครู

๔๘. นายวิษณุ สาระนันท์                       ครูชำนาญการ                           รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๕๗

๔๙. นางสาวจิรพงษ์  ตลับนิล                ครูชำนาญการ                           รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๕๘    

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2559,00:00   อ่าน 891 ครั้ง