ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเผยราคากลางหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาหนังสือเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 87 รายการ จ านวน
15,844 เล่ม ดังนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2559,16:43   อ่าน 703 ครั้ง