ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโค
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาหนังสือเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 87 รายการ จ านวน
15,844 เล่ม ดังนี้
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 11 รายการ รวม 2,889 เล่ม
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 12 รายการ รวม 2,614 เล่ม
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 13 รายการ รวม 2,831 เล่ม
4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 20 รายการ รวม 3,037 เล่ม
5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 17 รายการ รวม 2,540 เล่ม
6. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 14 รายการ รวม 1,930 เล่ม
ตามรายละเอียดแนบท้ายรายการ ประกาศ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2559,16:51   อ่าน 836 ครั้ง