ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้

.  ชื่อโครงการ  จัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบอุดหนุนทั่วไป  รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำหรับภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2560,00:00   อ่าน 661 ครั้ง