ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อคณะครูประสานงาน คืนสู่เหย้า ๔๑ ปี ศรี ก.ส.

รายชื่อคณะครูประสานงาน คืนสู่เหย้า ๔๑ ปี ศรี ก.ส.

๑. นายพรประสิทธิ์  พรหมเมตตา ๐๘๙– ๙๔๒๑๔๑๕ ประธานกรรมการ
๒. นายองอาจ อุตมะแสงจันทร์ ๐๘๙-๗๒๒๙๒๑๖ ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
๓. นายอาคม  อุดมบัว ๐๘๓-๒๘๕๓๗๕๘ ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙
๔. นายสมพงษ์  ฦาชา ๐๘๔-๔๙๗๗๓๔๕     ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา   
๒๕๒๐
๕.  นางสาวสุพัตรา  แจ่มใส ๐๘๖-๒๕๙๘๖๑๒       ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                      ๒๕๒๑
๖.  นายไพฑูรย์  หินเมืองเก่า ๐๘๔-๘๒๖๗๙๖๑       ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                      ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓
๗.  นายสมาน  รังกลาง ๐๙๕-๖๐๙๗๒๕๘       ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                      ๒๕๒๔– ๒๕๒๕
๘.  นางจรินทร์ รักษาชนม์ ๐๙๕-๖๗๐๐๐๖๐ ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                            ๒๕๒๖ – ๒๕๒๗
๙.  นางเพ็ญประภา วงศ์เกษมศักดิ์ ๐๙๑-๘๖๒๐๙๒๒       ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                      ๒๕๒๘
๑๐.  นางสมใจ วีรดาวิญญู ๐๘๘-๓๖๔๑๐๘๐       ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                      ๒๕๒๙
๑๑.  นางจันทร์เพ็ญ อ่อนแล                       -                         ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                      ๒๕๓๐
๑๒.  นางอรุณศรี  ประยูรพันธ์ ๐๘๘-๐๘๓๐๐๒๙           ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
๑๓.  นายเรือยงยุทธ คำแพง ๐๘๕-๔๑๙๗๘๕๙ ๒๕๓๑- ๒๕๓๒
๑๔.  นายกิจดี เดชรพีกุล ๐๙๔-๒๗๖๖๓๔๒           ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
๑๕.  นางรัชฎาพร เดชรพีกุล ๐๘๙-๖๑๘๘๗๔๒       ๒๕๓๓
๑๖.  นางกัญญาภัทร   คูณสุวรรณ ๐๘๑-๒๖๖๖๔๙๖
๑๗.  นายถนอม อาจผักปัง ๐๘๕-๔๙๙๓๔๘๙         ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                        ๒๕๓๔
๑๘.  นายบุญส่วน  คลังระหัด ๐๘๗-๓๗๕๖๒๑๒         ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
๑๙.  นางพรทิพา สิติณาจักร ๐๘๘-๓๔๘๔๗๓๙         ๒๕๓๕
๒๐.  นางสาวชุลีกร ศรีสุธรรมศักดิ์ ๐๘๓-๓๖๔๙๐๑๔         ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                        ๒๕๓๖
๒๑. นายเฉลิมพงศ์  วีระชัยณรงค์ ๐๘๗-๔๖๐๑๓๓๘             ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
๒๒. นายอนุรักษ์  โสมทอง ๐๘๗-๖๕๕๓๐๒๐             ๒๕๓๗
๒๓. นายเอกรินทร์  ทองคำ ๐๘๗-๗๕๒๕๙๒๙           ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                        ๒๕๓๘
๒๔.  นายนิวัฒน์ จันทราษี ๐๙๕-๖๖๕๑๗๒๓               ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
๒๕.  นางประภากร สมอาจ ๐๘๙-๗๗๖๘๕๒๐               ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐
๒๖.  นายองอาจ บุญประมวล ๐๙๘-๒๔๙๕๖๔๖               ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
๒๗.  นางกองคุณ ศรีทิม ๐๘๙-๕๐๘๒๒๕๘             ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒
๒๘.  นายบัวเรียน คำนกขุ้ม ๐๘๖-๙๓๓๘๔๕๒               ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                            ๒๕๔๓
๒๙.  นางอุไรรักษ์  ธรรมประกอบ ๐๘๑-๐๕๙๓๐๑๙             ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                      ๒๕๔๔  และ  ๒๕๕๖
๓๐.  นายรังสันต์ โยศรีคุณ ๐๘๖-๘๗๙๙๖๗๔           ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
๓๑.  นายปัญจวิทย์ วิจิตรจันทร์ ๐๘๗-๓๗๕๙๖๕๙               ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖
๓๒.  นางสุภัค ดลประสิทธิ์ ๐๘๑-๗๑๑๑๐๕๕                ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                        ๒๕๔๗– ๒๕๔๘
๓๓.  นางสุวัจนี  อุตมะแสงจันทร์   ๐๘๔-๘๘๘๑๙๒๔ ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                    ๒๕๔๙
๓๔.  นางสาวกาญจนา มิ่งโอโล   ๐๘๒-๑๕๒๖๒๙๓             ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                      ๒๕๕๐
๓๕.  นางสาวณัฐดา รักษาชนม์       ๐๘๐-๑๖๙๔๐๘๔         ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
๓๖.  นางสาวเบญจมาพร  ฦาชา   ๐๘๙-๙๔๕๗๙๔๙         ๒๕๕๑
๓๗.  นางสาวสุวารี บัวงาม           ๐๘๙-๘๔๗๙๔๗๘           ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                        ๒๕๕๒
๓๘.  นายมานะ ชวนยิ้ม             ๐๘๕-๗๖๐๒๐๑๓                ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                    ๒๕๕๓
๓๙.  นางสายสมร คงโนนกอก       ๐๘๗-๘๗๐๐๐๙๖           ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                                                      ๒๕๕๔
๔๐.  นายปกป้อง เฮ้าประมงค์     ๐๙๓-๔๗๘๒๒๘๗           ประสานงานศิษย์เก่าปีการศึกษา 
                                                  ๒๕๕๕


อัพเดทข้อมูลโดย นายธนิตย์  เต้หนองเป็ด กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2558,00:00   อ่าน 1418 ครั้ง