โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
229 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 044 869 629
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอุษา เหลยชัย
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8638098 , 089-6855523
อีเมล์ : Usa182522@gmail.com
ที่อยู่ :
436 หมู่ 1 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36260
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ป.6 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
2538 ม.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเขียว
2541 ม.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเขียว
2545 ปริญญาตรี (คบ.) สถาบันราชภัฏพระนคร สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์
2556 ปริญญาโท (คบ.ม.) มหาวิทยาลัยเวสเทริน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ครูผู้ช่วย
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 2557
2 ได้รับรางวัลครูดีศรีเกษตร 2556