โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
229 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 044 869 629
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกิ่งก้อย เจริญชีพ
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 083-7208715
อีเมล์ : -
ที่อยู่ :
249 หมู่ 3 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ป.6 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
2541 ม.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเขียว
2544 ม.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเขียว
2549 ปริญญาตรี (คบ.) ปริญญาตรี (คบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปัจจุบัน ปริญญาโท (ค.ม.) ปริญญาโท (ค.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ครูผู้ช่วย
ปัจจุบัน โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล