โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
229 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 044 869 629
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอุไรรักษ์ ธรรมประกอบ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0593019
อีเมล์ : Ang00130@gmail.com
ที่อยู่ :
118 หมู่ 4 บ้านกำแพง ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36260
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2514 ป.7 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
2517 ม.ส. 3 ชั้น ม.ส.3 โรงเรียนภูเขียว
2521 ป.กศ.ส. ป.กศ.ส. วิทยาลัยครูนครราชสีมา
2533 ปริญญาตรี (คบ.) ปริญญาตรี (คบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2521 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ครู 2
ปัจจุบัน โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล