โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
229 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 044 869 629
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธนิตย์ เต้หนองเป็ด
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0849600634
อีเมล์ : mr.thanit1999@hotmail.com
ที่อยู่ :
22 หมู่ 7 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาตรี (คบ.) ครุศาสตร์บัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2552 ม.6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
2549 ม.3 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
2547 ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555 Success English Chaiyaphum เจ้าหน้าที่ทะเบียน
2556-2557 อ.จีระติวเตอร์ เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก
2556 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2557-ปัจจุบัน โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ครูอัตราจ้าง
2 พฤษภาคม 2557-ปัจจุบัน โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีในดวงใจเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม