โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
229 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 044 869 629
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
2559 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
2551 ปริญญาโท (ค.ม.) หลักสูตรและการสอน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 25 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ ครู 2 ระดับ 2
พ.ศ. 2552 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (ค.ศ.2)
1 ตุลาคม 2533 -ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องเล่าจากประสบการณ์
2 แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องเล่าจากประสบการณ์
3 หนึ่งกลุ่มสาระ หนึ่งนวัตกรรม BDC - Digital English Clinic กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4 แบบฝึกทักษะ classroom
5 ใบงานที่๔
6 ใบงานที่๔
7 ใบงานที่๔
8 บทคัดย่อ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP เรื่องเมทริกซ์
9 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
10 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด ประชาคมอาเซียน
11 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา เรื่อง ไปเที่ยวปะทิว
12 SAR
13 ทดลอง
14 ทดลองส่งข้อมูล