โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
229 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 044 869 629
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสุวิชา ดิเรคโภค
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

นายพรประสิทธิ์ พรหมเมตตา
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายศุภชัย บุราณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางโชติกา แปลงค้างพลู
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นางสุวภัทร เกษมสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป