ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายศุภชัย บุราณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุวภัทร เกษมสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศุภชัย บุราณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายรังสันต์ โยศรีคุณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


ตราสัญลักษ์โรงเรียน

นางสาวโชติกา ด่านนอก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


ตราสัญลักษ์โรงเรียน