ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสุรัตน์ ธรรมประกอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

นายพรประสิทธิ์ พรหมเมตตา
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายศุภชัย บุราณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางโชติกา แปลงค้างพลู
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นางสุวภัทร เกษมสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป