โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
112 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 0 4484 7352
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสุวิชา ดิเรคโภค
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

นายพรประสิทธิ์ พรหมเมตตา
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายศุภชัย บุราณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางโชติกา แปลงค้างพลู
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นางสุวภัทร เกษมสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป