ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสงวน มาตกำจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

นางสาวสุวภัทร เกษมสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศุภชัย บุราณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายรังสันต์ โยศรีคุณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวโชติกา ด่านนอก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


ตราสัญลักษ์โรงเรียน