โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
112 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 0 4484 7352
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาวพัชราภรณ์ สิงหรา ณ อยุธยา

นายปัญจวิทย์ วิจิตรจันทร์

นางปภัสสร ตั้งใจดี

นางสาวเบญจมาพร ฦาชา