ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นายปัญจวิทย์ วิจิตรจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายกฤษรักษ์ คงนาวัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวปภัสสร ฦาชา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี