ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คนขับรถ
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่