โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
229 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 044 869 629
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุวัจนี อุตมะแสงจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุไรรักษ์ ธรรมประกอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวอรสา ขาวสอาด

นางสาววีณาพร สาทุม

นางสาวกิ่งก้อย เจริญชีพ
ครู
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสุวิมล ประโพธิ์ศรี

นางสาวภัสธนมนท์ ถนอมผล

นางสาวณิชกานต์ ธิติมูล

นางสาวกาญจนา มิ่งโอโล

นางสาววันเพ็ญ ฝันดี