ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุวัจนี อุตมะแสงจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุไรรักษ์ ธรรมประกอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรสา ขาวสอาด

นางสาววีณาพร สาทุม

นางสาวกิ่งก้อย เจริญชีพ
ครู

นางสาวสุวิมล ประโพธิ์ศรี

นางสาวภัสธนมนท์ ถนอมผล

นางสาวณิชกานต์ ธิติมูล

นางสาวกาญจนา มิ่งโอโล

นางสาววันเพ็ญ ฝันดี