ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรัตน์ ธรรมประกอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุวัจนี อุตมะแสงจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุไรรักษ์ ธรรมประกอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรสา ขาวสอาด

นางวีณาพร สาทุม

นางสาวกิ่งก้อย เจริญชีพ
ครู

นางสาวสุวิมล ประโพธิ์ศรี

นางสาวภัสธนมนท์ ถนอมผล

นางสาวณิชกานต์ ธิติมูล

นางสาวกาญจนา มิ่งโอโล

นางสาววันเพ็ญ ฝันดี