ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมานะ ชวนยิ้ม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายรังสันต์ โยศรีคุณ

นางจรินทร์ รักษาชนม์

นายปกป้อง เฮ้าประมงค์

นางประภากร สมอาจ

นายเอกรินทร์ ทองคำ

นางสาวอุษา เหลยชัย
ครู

นายปติกรณ์ บัวละคร

นางสาวนัฐดา รักษาชนม์

นายธีรวิทย์ คลังระหัด