โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
112 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 0 4484 7352
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมานะ ชวนยิ้ม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายรังสันต์ โยศรีคุณ

นางจรินทร์ รักษาชนม์

นายปกป้อง เฮ้าประมงค์

นางประภากร สมอาจ

นายเอกรินทร์ ทองคำ

นางสาวอุษา เหลยชัย
ครู

นายปติกรณ์ บัวละคร

นางสาวนัฐดา รักษาชนม์

นายธีรวิทย์ คลังระหัด