โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
229 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 044 869 629
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมานะ ชวนยิ้ม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายรังสันต์ โยศรีคุณ

นางจรินทร์ รักษาชนม์

นายปกป้อง เฮ้าประมงค์

นางประภากร สมอาจ

นายเอกรินทร์ ทองคำ

นางสาวอุษา เหลยชัย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายปติกรณ์ บัวละคร

นางสาวนัฐดา รักษาชนม์

นายธีรวิทย์ คลังระหัด