ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจรินทร์ รักษาชนม์
ครู คศ.3

นายปกป้อง เฮ้าประมงค์
ครู คศ.4

นางประภากร สมอาจ
ครู คศ.3

นายเอกรินทร์ ทองคำ
ครู คศ.3

นางอุษา ไทยโอสถ
ครู คศ.3

นายชารี ถนอมศรี
ครู คศ.1

นายเอกลักษณ์ มณีกูล
ครู คศ.1

นางสาวจินตนา ศิลา
ครู คศ.1

นางสาวเยาวภา งามภูเขียว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิลาวรรณ ลาภทวี
ครูอัตราจ้าง