ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง ลูกจ้าง พนักงานทำความสะอาด คนสวน

นายไพบูลย์ กอบการดี
นักการภารโรง

นายประสาน สมอาจ
นักการภารโรง

นายชินวัตร ฦาชา
นักการภารโรง

นายอดุลย์ ผลงาม
คนสวน

นางสถิต สวัสดิ์ศรี
ลูกจ้างชั่วคราว

นางยุพาพร สิงห์ทิศ
พนักงานทำความสะอาด

นางอุทุมพร แก้วบุญมา
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวอภิญญา แสนกุดเลาะ
พนักงานทำความสะอาด