โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
112 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 0 4484 7352
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายองอาจ บุญประมวล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายพิษณุ ภานุรักษ์

นายบุญส่วน คลังระหัด

นายบุญชวน ท้าวพรหม

นายกิจดี เดชรพีกุล

นางสมใจ วีรดาวิญญู

นางพันธนันท์ ไตรนพ

นางสาวจิรพงษ์ ตลับนิล

นางดารินทร์พัชร บุญประมวล

นางสาวรุ่งลาวรรณ เฉยฉิว

นางสาวปริศนา นราพล

นางสาวกรกนกพร ค่ำคูน