ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัทธนันท์ ไตรนพ
ครู คศ.3

นายบุญส่วน คลังระหัด
ครู คศ.3

นายกิจดี เดชรพีกุล
ครู คศ.3