ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศรีกมล ดอกเข็มกลาง
ครู คศ.3

นายกิจดี เดชรพีกุล
ครู คศ.3

นางพัทธนันท์ ไตรนพ
ครู คศ.3

นายจิระศักดิ์ ตั้งใจดี
ครู คศ.3

นางจันทร์เพ็ญ อ่อนแล
ครู คศ.3

นายองอาจ บุญประมวล
ครู คศ.3

นางสาวจิรพงษ์ ตลับนิล
ครู คศ.3

นางดารินทร์พัชร์ บุญประมวล
ครู คศ.3

นางสาววิลาวัลย์ บุญเหลือ
ครู คศ.1

นางสาวกัญญาณัฐ หอมระหัด
ครู คศ.2

นางสาวปริศนา นราพล
ครู คศ.2

นายอนุสรณ์ จำรัส
ครู คศ.1

นางรุ่งลาวรรณ สาระนันท์
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งนภา อินทรประสาท
ครู คศ.2

นางสาวทานตะวัน แสนสระ
ครู คศ.1

นายภควัฒน์ สำราญกลาง
ครูอัตราจ้าง