ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัทธนันท์ ไตรนพ
ครู คศ.3

นายบุญส่วน คลังระหัด
ครู คศ.3

นายกิจดี เดชรพีกุล
ครู คศ.3

นางศรีกมล ดอกเข็มกลาง
ครู คศ.3

นางจันทร์เพ็ญ อ่อนแล
ครู คศ.3

นายองอาจ บุญประมวล
ครู คศ.3

นางสาวจิรพงษ์ ตลับนิล
ครู คศ.3

นางดารินทร์พัชร์ บุญประมวล
ครู คศ.3

นางสาวกัญญาณัฐ หอมระหัด
ครู คศ.2

นางสาวปริศนา นราพล
ครู คศ.2


ตราสัญลักษ์โรงเรียน

นางรุ่งลาวรรณ สาระนันท์
ครู คศ.2


ตราสัญลักษ์โรงเรียน