โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
229 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 044 869 629
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายถนอม อาจผักปัง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุพัฒตรา แจ่มใส

นางบุปผา กุสุมาลย์

นายอาคม อุดมบัว

นายคณพศ ธนกุลชัยศรี

นางอรุณศรี ประยูรพันธ์

นางพรทิพา สิติณาจักร

นางสาวนันท์นภัส แซ่ห่าน

นางสาววรัญชลี กันยาตี

นางกัญญาภัทร คูณสุวรรณ

นางสาวสุจิรา เรียนทับ

นางสาวศศิธร ศรีจันทะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัททมา ชาติไธสง