ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายถนอม อาจผักปัง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุพัฒตรา แจ่มใส

นางบุปผา กุสุมาลย์

นายอาคม อุดมบัว

นายคณพศ ธนกุลชัยศรี

นางอรุณศรี ประยูรพันธ์

นางพรทิพา สิติณาจักร

นางสาวนันท์นภัส แซ่ห่าน

นางสาววรัญชลี กันยาตี

นางกัญญาภัทร คูณสุวรรณ

นางสาวสุจิรา เรียนทับ

นางสาวศศิธร ศรีจันทะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัททมา ชาติไธสง