ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายถนอม อาจผักปัง
ครู คศ.3

นางสาวสุพัตรา แจ่มใส
ครู คศ.4

นางอรุณศรี ประยูรพันธ์
ครู คศ.4

นางสาวนันท์นภัส แซ่ห่าน
ครู คศ.3

นางลักขณา ฦาชา
ครู คศ.3

นางพรทิพา สิติณาจักร
ครู คศ.2

นางสาวสุจิรา เรียนทับ
ครู คศ.2

นางสุภาสิณีย์ ทิพรรธ์วรกุล
ครู คศ.2

นางกัญญาภัทร คูณสุวรรณ
ครู คศ.2

นายคณพศ ธนกุลชัยศรี
ครู คศ.2


ตราสัญลักษ์โรงเรียน

นายสุรพงษ์ ตะกิ่มนอก
ครู คศ.1


ตราสัญลักษ์โรงเรียน