ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายถนอม อาจผักปัง
ครู คศ.3

นางอรุณศรี ประยูรพันธ์
ครู คศ.4

นางสาวนันท์นภัส แซ่ห่าน
ครู คศ.3

นางลักขณา ฦาชา
ครู คศ.3

นางพรทิพา สิติณาจักร
ครู คศ.2

นางสุภาสิณีย์ ทิพรรธ์วรกุล
ครู คศ.2

นางกัญญาภัทร คูณสุวรรณ
ครู คศ.2

นายคณพศ ธนกุลชัยศรี
ครู คศ.2

นางวิยะดา หาจันดา
ครู คศ.1

นายวิทวัส ศรีสุจิตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรณทิวา ดวงคำน้อย
ครูอัตราจ้าง