ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรัตน์ ธรรมประกอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคำนึง รักษาชนม์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางเพ็ญประภา วงศ์เกษมศักดิ์

นายไพฑูรย์ หินเมืองเก่า

นายพัชรวัฒน์ ศิริมงคลกุลฐิติพงศ์

นายบัวเรียน คำนกขุ้ม

นายพงษ์พัฒน์ เพชรฦาชา

นางสาวสุดารัตน์ ไชยสุวรรณ