โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
229 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 044 869 629
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคำนึง รักษาชนม์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางเพ็ญประภา วงศ์เกษมศักดิ์

นายไพฑูรย์ หินเมืองเก่า

นายพัชรวัฒน์ ศิริมงคลกุลฐิติพงศ์

นายบัวเรียน คำนกขุ้ม

นายพงษ์พัฒน์ เพชรฦาชา

นางสาวสุดารัตน์ ไชยสุวรรณ