โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
112 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 0 4484 7352
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคำนึง รักษาชนม์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางเพ็ญประภา วงศ์เกษมศักดิ์

นายไพฑูรย์ หินเมืองเก่า

นายพัชรวัฒน์ ศิริมงคลกุลฐิติพงศ์

นายบัวเรียน คำนกขุ้ม

นายพงษ์พัฒน์ เพชรฦาชา

นางสาวสุดารัตน์ ไชยสุวรรณ