ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนวรัตน์ จันทราษี
ครู คศ.2

นายเฉลิมพงศ์ วีระชัยณรงค์
ครู คศ.3

นายธนาวุฒิ ศิลคุ้ม
ครูอัตราจ้าง

นายเสกสรร ด้วงพรม
ครูอัตราจ้าง