ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมาน รังกลาง
ครู คศ.4

นางธนารักษ์ เฮียงโฮม
ครู คศ.3

นายเฉลิมพงศ์ วีระชัยณรงค์
ครู คศ.3

นางนวรัตน์ จันทราษี
ครู คศ.2


ตราสัญลักษ์โรงเรียน

นายนฤนาท เรือนรื่น
ครู คศ.1


ตราสัญลักษ์โรงเรียน