ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมาน รังกลาง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเฉลิมพงศ์ วีระชัยณรงค์

นายสันทัด ชูประยูร

นางธนารักษ์ ต่อพันธ์

นายนฤนาท เรือนรื่น

นางสาวนวรัตน์ โฉมงาม