โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
112 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 0 4484 7352
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมาน รังกลาง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเฉลิมพงศ์ วีระชัยณรงค์

นายสันทัด ชูประยูร

นางธนารักษ์ ต่อพันธ์

นายนฤนาท เรือนรื่น

นางสาวนวรัตน์ โฉมงาม