ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกุสุมา วีระชัยณรงค์
ครู คศ.3

นายวุฒิชัย วุฒิศรี
ครู คศ.2

นายกฤษณะ คำฟัก
ครู คศ.2

นางสาวอัมรินทร์ เกื้อหนุน
ครู คศ.2

นางสาวพิราวรรณ ต่อพันธ์
ครู คศ.1