ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสายสมร คงโนนกอก
ครู คศ.3

นายองอาจ อุตมะแสงจันทร์
ครู คศ.3

นางกุสุมา วีระชัยณรงค์
ครู คศ.3

นายจิระศักดิ์ ตั้งใจดี
ครู คศ.3

นายวิษณุ สาระนันท์
ครู คศ.3

นายวุฒิชัย วุฒิศรี
ครู คศ.2

นายกฤษณะ คำฟัก
ครู คศ.2

นางสาวอัมรินทร์ เกื้อหนุน
ครู คศ.2

นางสาววิลาวัลย์ บุญเหลือ
ครู คศ.1

นายอนุสรณ์ จำรัส
ครู คศ.1

นายธนิตย์ เต้หนองเป็ด
ครูอัตราจ้าง

นายวรากร ธรรมประกอบ
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
ตราสัญลักษ์โรงเรียน