โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
229 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 044 869 629
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสายสมร คงโนนกอก

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายองอาจ อุตมะแสงจันทร์

นายวุฒิชัย วุฒิศรี

นางกุสุมา วีระชัยณรงค์

นางสุภัค ดลประสิทธิ์

นายกฤษณะ คำฟัก

นายจิระศักดิ์ ตั้งใจดี

นายวิษณุ สาระนันท์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์ บุญเหลือ

นายธนิตย์ เต้หนองเป็ด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

.

นายวรากร ธรรมประกอบ