โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
112 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 0 4484 7352
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสายสมร คงโนนกอก

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายองอาจ อุตมะแสงจันทร์

นายวุฒิชัย วุฒิศรี

นางกุสุมา วีระชัยณรงค์

นางสุภัค ดลประสิทธิ์

นายกฤษณะ คำฟัก

นายจิระศักดิ์ ตั้งใจดี

นายวิษณุ สาระนันท์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์ บุญเหลือ

นายธนิตย์ เต้หนองเป็ด

.

นายวรากร ธรรมประกอบ