ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรัตน์ ธรรมประกอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสายสมร คงโนนกอก

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายองอาจ อุตมะแสงจันทร์

นายวุฒิชัย วุฒิศรี

นางกุสุมา วีระชัยณรงค์

นางสุภัค ดลประสิทธิ์

นายกฤษณะ คำฟัก

นายจิระศักดิ์ ตั้งใจดี

นายวิษณุ สาระนันท์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์ บุญเหลือ

นายธนิตย์ เต้หนองเป็ด

.

นายวรากร ธรรมประกอบ