โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
229 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 044 869 629
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุวารี บัวงาม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัชฎาพร เดชรพีกุล

นายเรืองยุทธ คำแพง

นางจินตนา จำเริญพิศ

นางกองคุณ ศรีทิม

นายนิวัฒน์ จันทราษี

นางธัญญารัตน์ จงกลรัตน์

นางจิตรลดา เชยชม

นางสาวศุกลภัทร บุญอยู่

นางศิริพร รัตนมงคล