ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรัตน์ ธรรมประกอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุวารี บัวงาม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัชฎาพร เดชรพีกุล

นายเรืองยุทธ คำแพง

นางจินตนา จำเริญพิศ

นางกองคุณ ศรีทิม

นายนิวัฒน์ จันทราษี

นางธัญญารัตน์ จงกลรัตน์

นางจิตรลดา เชยชม

นางสาวศุกลภัทร บุญอยู่

นางศิริพร รัตนมงคล