โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
112 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 0 4484 7352
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุวารี บัวงาม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัชฎาพร เดชรพีกุล

นายเรืองยุทธ คำแพง

นางจินตนา จำเริญพิศ

นางกองคุณ ศรีทิม

นายนิวัฒน์ จันทราษี

นางธัญญารัตน์ จงกลรัตน์

นางจิตรลดา เชยชม

นางสาวศุกลภัทร บุญอยู่

นางศิริพร รัตนมงคล