ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชวน ท้าวพรหม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางบัววร พรมขันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเดช หิรัญพิศ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุล หล่าคำ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางบัวเรียน ศรีคุณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ อุดมบัว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยมงคล ต้นเถา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจรรยารักษ์ เฮ้าประมงค์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสรุยนต์ ปากะบุตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล อินขามป้อม
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.โกวิทย์ คงโนนกอก
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวละม่อม มะลิวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ เจริญชีพ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายองอาจ บุญประมวล
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสงวน มาตกำจร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ