โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
229 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 044 869 629
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน รายวิชาภาษาไทย3 รหัสวิชา ท22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาววีณาพร สาทุม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2560,21:58  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้บทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic
ชื่ออาจารย์ : นายวิษณุ สาระนันท์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2560,10:55  อ่าน 500 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม รายวิชาชีววิทยา 4 (ว30244) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิรพงษ์ ตลับนิล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2560,12:55  อ่าน 725 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวารี บัวงาม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2559,13:16  อ่าน 722 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น 1/ โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ทวีปเอเชีย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันท์นภัส แซ่ห่าน
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2558,13:25  อ่าน 907 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นายธนิตย์ เต้หนองเป็ด
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2558,22:26  อ่าน 707 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุษา เหลยชัย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2558,14:49  อ่าน 717 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูดีศรีเกษตร 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุษา เหลยชัย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2558,14:48  อ่าน 775 ครั้ง
รายละเอียด..