ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็นฐาน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิรพงษ์ ตลับนิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2563,11:42  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง ยีนและโครโมโซม รายวิชาชีววิทยา4 (ว30244) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิรพงษ์ ตลับนิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2563,09:58  อ่าน 187 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : The Development of a Quality Management Model Based on the Dhosakit Mind Volunteer that Promotes to Public Mind of Satri Chaiyaphum 2 School Students
ชื่ออาจารย์ : นายสงวน มาตกำจร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2563,15:08  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพตามแนวคิด ทศกิจ จิตอาสา ที่ส่งเสริม จิตสาธารณะ ของนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
ชื่ออาจารย์ : นายสงวน มาตกำจร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2563,15:04  อ่าน 166 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระบบเศรษฐกิจของโลก ในปัจจุบัน
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาสิณีย์ ทิพรรธ์วรกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2563,19:08  อ่าน 1821 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ผ่านสังคมเครือข่ายออนไลน์ Google Classroom รายวิชาสังคมศึกษา 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาสิณีย์ ทิพรรธ์วรกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2563,18:12  อ่าน 1977 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ3R เรื่อง My Neighborhood ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางจิตรลดา เชยชม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,00:22  อ่าน 561 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวิมล ประโพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,15:39  อ่าน 839 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมตามแนวคิดการเรียน แบบร่วมมือ รายวิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่อง การปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัมรินทร์ เกื้อหนุน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,15:28  อ่าน 802 ครั้ง
รายละเอียด..