โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
229 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 044 869 629
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวารี บัวงาม
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2559,13:16  อ่าน 722 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ
รายละเอียดผลงาน

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้บทบาทสมมติเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมบทบาทสมมติตามแนว
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมบทบาทสมมติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย

คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จำนวน 4คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนวิชาภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมบทบาท  สมมติตามแนวการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สูตรหาประสิทธิภาพ ()

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.89 KB

โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2559,13:16   อ่าน 722 ครั้ง