โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
229 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 044 869 629
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิรพงษ์ ตลับนิล
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2560,12:55  อ่าน 725 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม รายวิชาชีววิทยา 4 (ว30244) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียดผลงาน
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม รายวิชาชีววิทยา 4
(ว30244) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ศึกษา นางสาวจิรพงษ์  ตลับนิล  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ปีที่ศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาชุดการสอน เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม รายวิชาชีววิทยา 4 (ว30244) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม รายวิชาชีววิทยา 4 (ว30244) และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม รายวิชาชีววิทยา 4 (ว30244) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 ห้อง จำนวน 40 คน ได้มาด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุดการสอน เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม รายวิชาชีววิทยา 4 (ว30244) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.21 - 0.83 ค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.27 - 1.00 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม รายวิชาชีววิทยา 4 (ว30244) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีข้อประเมิน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติที (t-test Dependent Sample)
ผลการศึกษา พบว่า
1. ชุดการสอน เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรมรายวิชาชีววิทยา 4 (ว30244) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.19/83.25 แสดงว่า ชุดการสอนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรมรายวิชาชีววิทยา 4 
(ว30244) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.8512 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.12
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม รายวิชาชีววิทยา 4 (ว30244) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม รายวิชาชีววิทยา 4 
(ว30244) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.61 KB

โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2560,12:55   อ่าน 725 ครั้ง