โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
229 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 044 869 629
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายวิษณุ สาระนันท์
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2560,10:55  อ่าน 500 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การใช้บทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic
รายละเอียดผลงาน

ชื่อเรื่อง     การใช้บทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic เรื่อง ข้อมูล

               ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา       นายวิษณุ  สาระนันท์

ปีที่ศึกษา         2559
 บทคัดย่อ

 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic  เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 40 คน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จากจำนวน 6 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย (1) บทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic  เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 หน่วยการเรียน รวมเวลาเรียน 16 ชั่วโมง (2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ จำนวน 8 แผน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบจำนวน 4 ตัวเลือก จำนวน 2 หน่วยการเรียนรู้ๆ ละ 20 ข้อ ดังนี้ 1) แบบทดสอบเรื่องข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากรายข้อ(P) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.60 และอำนาจจำแนกรายข้อ(B) ตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.69 2) แบบทดสอบเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากรายข้อ(P) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และอำนาจจำแนกรายข้อ(B) ตั้งแต่ 0.24 ถึง 0.94 (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.67 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) เท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent samples) 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.06 KB

โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2560,10:55   อ่าน 500 ครั้ง