ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ตั้ง
229 ม.7 ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

อีเมล
info@kasetwit.ac.th

วิสัยทัศน์
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให้เป็นพลเมืองดี มีมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ SMT รองรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ มีความภูมิใจในความเป็นไทย เป็นสถานศึกษาพอเพียงและจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ปรัชญา
ผู้มีปัญญา มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ย่อมพัฒนาตนเองและผู้อื่นให้ประสบผลสำเร็จสันติสุข

คติพจน์
วิริเยน ทุขฺมจฺ เจติ (คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร)

อัตลักษณ์
นักเรียนโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม เป็นผู้อุปนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตน

เอกลักษณ์
กีฬา

สีประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

Message us