ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ตั้ง
229 ม.7 ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

อีเมล
info@kasetwit.ac.th

วิสัยทัศน์
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให้เป็นพลเมืองดี มีมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ SMT รองรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ มีความภูมิใจในความเป็นไทย เป็นสถานศึกษาพอเพียงและจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ปรัชญา
ผู้มีปัญญา มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ย่อมพัฒนาตนเองและผู้อื่นให้ประสบผลสำเร็จสันติสุข

คติพจน์
วิริเยน ทุขฺมจฺ เจติ (คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร)

อัตลักษณ์
นักเรียนโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม เป็นผู้มีอุปนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตน

เอกลักษณ์
กีฬา

สีประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

Message us
Skip to content