คณะกรรมการสถานศึกษา

ชื่อ-นามสกุล: นายบุญชวน ท้าวพรหม
ตำแหน่ง: ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล: นางบัววร พรมขันธ์
ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล: นายเดช หิรัญพิศ
ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล: นายอดุล หล่าคำ
ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล: นางบัวเรียน ศรีคุณ
ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล: นายอดุลย์ อุดมบัว
ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล: นายไชยมงคล ต้นเถา
ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล: นางจรรยารักษ์ เฮ้าประมงค์
ตำแหน่ง: ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล: นางสุริยนต์ ปากะบุตร
ตำแหน่ง: ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล: นายนพดล อินขามป้อม
ตำแหน่ง: ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล: ร.ต.โกวิทย์ คงโนนกอก
ตำแหน่ง: ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวละม่อม มะลิวรรณ
ตำแหน่ง: ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล: นายไพโรจน์ เจริญชีพ
ตำแหน่ง: ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล: นายองอาจ บุญประมวล
ตำแหน่ง: ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล: นายสงวน มาตกำจร
ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ
Message us
Skip to content