คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายศุภชัย บุราณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายพลพรรธน์ ภูสีดวง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายอำนวยการ
นายวัลลภ ชำนาญกอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
นายพีรวรรธน์ จิตนวล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
นางสาวธัญพร คงกุทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Message us
Skip to content