คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายศุภชัย บุราณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายพลพรรธน์ ภูสีดวง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายอำนวยการ
นายวัลลภ ชำนาญกอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
นายพีรวรรธน์ จิตนวล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
นายพลพรรธน์ ภูสีดวง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Message us
Skip to content