คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายสงวน มาตกำจร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวขนิษฐา หาญเชิงชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายอำนวยการ
นายวรวุฒิ หลักคำพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
นายพลพรรธน์ ภูสีดวง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
นายไพฑูรย์ หินเมืองเก่า
รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Message us