คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายสงวน มาตกำจร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวสุวภัทร เกษมสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายศุภชัย บุราณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายอำนวยการ
นายรังสันต์ โยศรีคุณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ดร.โชติกา ด่านนอก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
Message us