ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล: ส.ต.สมบัติ แสนทวี
ตำแหน่ง: ตำแหน่งครูใหญ่ (กศ.บ)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 1 ก.ค. 2517 – 31 พ.ค. 2519
ชื่อ-นามสกุล: นายพงศา งามละเมียด
ตำแหน่ง: อาจารย์ใหญ่ (กศ.บ,กศ.ม)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 1 ต.ค. 2520 – 1 มิ.ย. 2525
ชื่อ-นามสกุล: นายประชา ชาตยานนท์
ตำแหน่ง: อาจารย์ใหญ่ (กศ.บ) , ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 2 มิ.ย. 2525 – 28 มี.ค. 2528 อาจารย์ใหญ่
ชื่อ-นามสกุล: นายสุบิน มุขแจ้ง
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียน (ปช.ม,กศบ.Grad.Di.Ed)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 1 ก.ค. 2529 – 5 พ.ย. 2531
ชื่อ-นามสกุล: นายโกมล เศรษฐชวาลวงษ์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียน (กศ.บ)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 7 ก.พ. 2532 – 3 พ.ย. 2535
ชื่อ-นามสกุล: นายพงษ์ศักดิ์ โสภาวัฒน์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียน (กศ.บ)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 4 พ.ย. 2535 – 27 ม.ค. 2541
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวชุติกาญจน์ เลาะหะนาคีวงศ์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียน (ค.บ.,ศษม.)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 31 ม.ค. 2541 – 17 มิ.ย. 2542
ชื่อ-นามสกุล: นายสุพร เริงชัยภูมิ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียน (กศ.บ , ศษม.)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 17 มิ.ย. 2542 – 22 ม.ค. 2544
ชื่อ-นามสกุล: นายเพชร เหมือนพันธุ์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียน (กศ.บ. , ศษ.ม.)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 22 ม.ค. 2544 – 29 พ.ย. 2545
ชื่อ-นามสกุล: นายอนงค์ พรหมเมตตา
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียน (กศ.บ – คอม.)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 9 ธ.ค. 2545 – 25 ธ.ค. 2551
ชื่อ-นามสกุล: นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียน (ค.บ. , ศษ.ม.)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 26 ธ.ค. 2551 – 1 พ.ย. 2554
ชื่อ-นามสกุล: นายปัญญา เพียพิมเพิ่ม
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียน (กศ.บ)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 14 พ.ย. 2554 – 14 ก.พ. 2556
ชื่อ-นามสกุล: นายสิทธิศักดิ์ ลากะสง
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียน (กศ.บ)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 11 ก.พ. 2557 – 30 ก.ย. 2557
ชื่อ-นามสกุล: นายสุรัตน์ ธรรมประกอบ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 1 พ.ย. 2557- 30 ก.ย.2560
ชื่อ-นามสกุล: นายสุวิชา ดิเรกโภค
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถานศึกษา (กศ.ม.)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 15 พ.ย. 2560 – 30 ก.ย. 2562
ชื่อ-นามสกุล: นายสงวน มาตกำจร
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียน (ศษ.ม.)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 13 พ.ย. 2562 – 30 ก.ย. 2565
ชื่อ-นามสกุล: นายศุภชัย บุราณ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียน (ศษ.ม.)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 1 พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน
Message us
Skip to content