นักการภารโรง ลูกจ้าง


นายไพบูลย์ กอบการดี
นักการภารโรง

นายชินวัตร ฦาชา
นักการภารโรง

นายบัวพา ชัยที
นักการภารโรง

นายวรวุฒิ จันทรสูตร
นักการภารโรง

นายอดุลย์ ผลงาม
คนสวน

นางยุพาพร สิงห์ทิศ
พนักงานทำความสะอาด

นางอุทุมพร แก้วบุญมา
พนักงานทำความสะอาด

นางหนูจีน เซียมเอคู
พนักงานทำความสะอาด


นางสถิต สวัสดิ์ศรี
ลูกจ้างชั่วคราว
Message us
Skip to content