นักการภารโรง ลูกจ้าง


นายไพบูลย์ กอบการดี
นักการภารโรง

นายชินวัตร ฦาชา
นักการภารโรง

นายอดุลย์ ผลงาม
คนสวน

นายวรวุฒิ จันทรสูตร
นักการภารโรง

นางยุพาพร สิงห์ทิศ
พนักงานทำความสะอาด

นางอุทุมพร แก้วบุญมา
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวอภิญญา แสนกุดเลาะ
พนักงานทำความสะอาด

นางสถิต สวัสดิ์ศรี
ลูกจ้างชั่วคราว
Message us