นิสิต นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวรัตนพร ศรีสุจิตร
สาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นางสาวสุปาณี ชอบปานา
สาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นางสาวพุทธรักษ์ มุ่งใหญ่กลาง
สาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นางสาวกรกนก นิลบรรพต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาวไอยารัตน์ เซียมเอคู
สาขาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Message us