นิสิต นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวสุภาวดี ศรีสกุล
สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยรายภัฏชัยภูมิ
นางสาวรติมา ริมขามป้อม
สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยรายภัฏชัยภูมิ
นางสาวอภิญญา สมอาจ
สาขาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นางสาวชริญญา เลิศขามป้อม
สาขาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
นายกฤษณะ เลขาโชค
สาขาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
นายวัชระ ยามี
สาขาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตอ่างทอง
นายวรพงศ์ หล่าเพชร
สาขาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตอ่างทอง
นายชนาธิป ภักสูงเนิน
สาขาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ
วิทยาเขตชัยภูมิ
Message us