ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  เดิมเป็นโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  ได้มีการสำรวจสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2515  ณ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดย ดร.ก่อ สวัสดิ พานิช อธิบดีกรมการศึกษา (ในสมัยนั้น) พร้อมด้วย นายเสียง ชลวาสิน ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิและนายพัฒน์พงษ์ บำเพ็ญสิทธิ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (ในสมัยนั้น)  เป็นคณะผู้ที่เข้ามาสำรวจบริเวณพื้นที่ในการก่อสร้างและก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2516 
ปัจจุบัน โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม เป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  กระทรวงมหาดไทย

 • พ.ศ. 2516 สำนักงานงบประมาณอนุญาตให้ประกาศตั้งเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดรับนักเรียนสหศึกษา จำนวนห้องเรียนที่ทำการเปิดสอน 2-0-0 จำนวนนักเรียน 90-0-0 และจำนวนครู 4 คน และ นักการภารโรง 1 คน โดยใช้อาคารเก็บวัสดุของโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา เป็นอาคารเรียนชั่วคราว
 • พ.ศ. 2518 ย้ายจากโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา มาเรียนที่อาคารชั่วคราวซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 8 ห้อง เปิดสอน 4-2-2 จำนวนครูทั้งหมด 18 คน และ นักการภารโรง 1คน จากนั้น โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเรื่อยมาตามลำดับ
 • ในปีการศึกษา 2523 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนดีเด่นได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2523
 • ในปีการศึกษา 2530 เปิดโรงเรียนสาขาโนนกอก
 • ในปีการศึกษา 2533 เปิดโรงเรียนสาขาบ้านหัน
 • ในปีการศึกษา 2537 เปิดโรงเรียนสาขาบ้านเดื่อ
 • ในปีการศึกษา 2546 อนุมัติแผนการจัดชั้นเรียนจากกรมสามัญศึกษา ดังนี้
  9-9-8 / 6-7-5 / 1-1-1 ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 47 ห้องเรียนและจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,719 คน
 • ในปีการศึกษา 2547 อนุมัติแผนการจัดชั้นเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 ดังนี้ 10-10-9 / 8-6-9 / 0-1-1 ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย และในปีนี้ยุบชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 47 ห้องเรียนและจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,733 คน
 • ในปีการศึกษา 2548 อนุมัติแผนการจัดชั้นเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 ดังนี้ 10-8-8 / 5-5-5 / 0-0-1 ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย และในปีนี้ยุบชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1,2 รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 39 ห้องเรียนและจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,697 คน
 • ในปีการศึกษา 2549 อนุมัติแผนการจัดชั้นเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 ดังนี้ 10-10-9 / 6-5-5 ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย และในปีนี้ยุบชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1,2,3 รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 45 ห้องเรียนและจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,831 คน
 • ในปีการศึกษา 2550 อนุมัติแผนการจัดชั้นเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 ดังนี้ 10-10-10 /8-6-5 ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย และในปีนี้ยุบชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1,2,3 รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 49 ห้องเรียนและจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,993 คน
 • ในปีการศึกษา 2551 อนุมัติแผนการจัดชั้นเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 ดังนี้ 8-10-10 /7-8-6 ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 49 ห้องเรียนและจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,927 คน
 • ในปีการศึกษา 2552อนุมัติแผนการจัดชั้นเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คือ 9-8-9 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 5-6-7 มัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันรวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมดจำนวน 44 ห้องเรียน และมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,751 คน
 • ในปีการศึกษา 2553 ได้อนุมัติแผนการจัดชั้นเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คือ 9-9-8 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 6-5-6 มัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันรวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมดจำนวน 43 ห้องเรียน และมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,669 คน
 • ในปีการศึกษา 2554 ได้อนุมัติแผนการจัดชั้นเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คือ 8-9-9 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 5-5-5 มัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันรวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมดจำนวน ๔๑ ห้องเรียน และมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,579 คน
 • ในปีการศึกษา 2555 ได้อนุมัติแผนการจัดชั้นเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คือ 8-8-9 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 5-5-5 มัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันรวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมดจำนวน 40 ห้องเรียน และมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,551 คน
 • ในปีการศึกษา 2556 ได้อนุมัติแผนการจัดชั้นเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คือ 9-8-8 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 7-5-5 มัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันรวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมดจำนวน 42 ห้องเรียน
 • ในปีปัจจุบัน ได้อนุมัติแผนการจัดชั้นเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คือ 8-9-8 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 6-7-5 มัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันรวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมดจำนวน 43 ห้องเรียน
Message us
Skip to content