ภาษาต่างประเทศ

นางจินตนา จำเริญพิศ
ครู คศ.3
นายเรืองยุทธ คำแพง
ครู คศ.3
นายนิวัฒน์ จันทราษี
ครู คศ.3
นางกองคุณ ศรีทิม
ครู คศ.3
นางสายฝน กล้าหาญ
ครู คศ.2
นายจักรพงศ์ ธรรมประกอบ
ครู คศ.2
นายปีติชา ชะนะนาม
ครู คศ.2
นางสาวกัลยาณี ศรีชะตา
ครู คศ.1
นางสาวศุภกร อาจประจักษ์
ครู คศ.1
นางสาวสุภัทภรณ์ โพธิ์ใต้
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพรพิมล แวงกลาง
ครูอัตราจ้าง
Mr.Emar Legiso Cayud-Ong
ครูต่างชาติ

Message us