ภาษาต่างประเทศ

นางจินตนา จำเริญพิศ
ครู คศ.3
นายเรืองยุทธ คำแพง
ครู คศ.3
นายนิวัฒน์ จันทราษี
ครู คศ.3
นางกองคุณ ศรีทิม
ครู คศ.3
นางสายฝน กล้าหาญ
ครู คศ.2
นางจิดลดา เชยชม
ครู คศ.2
นายจักรพงศ์ ธรรมประกอบ
ครู คศ.2
นางสาวกัลยาณี ศรีชะตา
ครู คศ.1
นางสาวศุภกร อาจประจักษ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุภัทภรณ์ โพธิ์ใต้
ครูอัตราจ้าง
Message us