ภาษาต่างประเทศ

นางจินตนา จำเริญพิศ
ครู คศ.3
นายเรืองยุทธ คำแพง
ครู คศ.3
นายนิวัฒน์ จันทราษี
ครู คศ.3
นางกองคุณ ศรีทิม
ครู คศ.3
นางสายฝน กล้าหาญ
ครู คศ.3
นายจักรพงศ์ ธรรมประกอบ
ครู คศ.2
นายปีติชา ชะนะนาม
ครู คศ.2
นางสาวกัลยาณี ศรีชะตา
ครู คศ.2
นางสาวสุภกร อาจประจักษ์
ครู คศ.1
นางสาวกรกนก หาญเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง
นางสาวอรพินท์ สีลาโคตร
ครูอัตราจ้าง
Mr.Brian DeJordique Pearson
ครูต่างชาติ
Miss.Margart Muthoni Wairimu
ครูต่างชาติ

Message us
Skip to content