ภาษาไทย

นายวสันต์ พาอ้ม
ครู คศ.1
นางสาววีณาพร สาทุม
ครู คศ.3
นางสาวกิ่งก้อย เจริญชีพ
ครู คศ.3
นางสาวสุวิมล ประโพธิ์ศรี
ครู คศ.3
นายวุฒิไกร มาโยธา
ครู คศ.1
นางสาวสุรีรัตน์ งามเกาะ
ครู คศ.1
นางสาวศิริพร สีเมืองเฮ้า
ครู คศ.1
นางสาวกาญจนา มิ่งโอโล
ครูอัตราจ้าง
Message us